Stadgar

 

STADGAR

                                           för föreningen

  SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn                

                  med organisationsnummer 802461-9242

Senast ändrade vid årsmötet 2017-05-20                        1(8)

Svartkärrets Koloniförening bildad 1986-06-01 och Svartkärrets Båtklubb bildad 1990-10-07 gick 2015-03-01 samman till en förening genom att Båtklubbens verksamhet överfördes till Koloniföreningen varefter Koloniföreningen ändrade namn till Svartkärrets Koloniområde och Båthamn, förkortat SKB.

Nya stadgar antogs och ersatte 2015-03-01 Koloniföreningens stadgar antagna 2012-03-04. De nya stadgarna justerades 2015-05-17 och 2017-05-20.

 

 • 1 Namn och säte

Föreningens namn är SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn och skall ha sitt säte och stämma i Enköpings kommun.

 

 • 2 Ändamål

2:1 SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn har som ändamål:

 

-att genom arrendeavtal med Enköpings kommun arrendera del av fastigheten

Nynäs 3:1 avseende koloniområdet och båthamnen

 

-att därefter i sin tur genom Medlemsavtal upplåta arrendeställena inom koloni- området som kolonilotter till medlemmarna i föreningen samt upplåta arrendeställena inom båthamnen för verksamhet med fritidsbåtar för medlemmar och associerade medlemmar

 

-att främja och tillvarata medlemmarnas intressen till gagn för medlemmarna

och för det gemensamma genom att värna om och främja fritidsaktiviteter

inom koloni-, trädgård-, båt- och hamnverksamhet samt verka för att bevara

och utveckla koloniträdgårdsverksamhet, fritidsbåtsverksamhet och gott

sjömanskap bland SKB:s medlemmar och associerade medlemmar

 

-att verka för god ordning och sammanhållning och ansvara för och tillse att gemensamma områden och anläggningar, sköts och underhålls

 

-att tillse att tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och anvisningar följs

 

2:2 För att främja SKB:s ändamål skall SKB anta särskilda trivselregler och ordningsföreskrifter för området.

 

2:3 Föreningen kan vara medlem i adekvat/a riksorganisation/er.

 

2:4 Föreningen bör bygga upp ett beredskapskapital.

 

 

                                                                                                                               

 • 3 Medlemskap, arrende och avgifter 2 

3:1 Medlem i Föreningen SKB är den som äger arrendeställe inom koloni- området. Ägare är skyldig underteckna Medlemsavtal om arrende med SKB.

 

Associerad Medlem, AM, är den som hyr båtplats i hamnen (AM Båtplats), hyr arrendeställe inom koloniområdet (AM Hyra Arrendeställe), hyr tillgång till sjösättningsrampen (AM Ramp) eller står i kö för båtplats i hamnen (AM Köplats). AM är skyldig teckna AM-avtal med SKB.

Inga andra kan antas som Medlem.

 

På arrendestället eller område med tillgång för Medlem och AM får ej verksamhet bedrivas som strider mot ändamålet.

 

Medlem har en röst i föreningen oavsett hur många personer som äger arrendestället. AM äger ingen röst. Vid rösträkning i hamnfrågor har endast Medlem som äger båtplats en röst.

 

3:2 Styrelsens förslag avseende Medlemmars och Am:s olika avgifter fastställs av årsmötet och framgår av dokument Avgifter. Medlemsavgifter och arrende skall betalas senast den 28 februari. Övriga avgifter debiteras antingen på februarifakturan eller som extra utdebitering i september månad. AM:s avgifter skall betalas senast den 28 februari.

 

3:3 Medlem och AM är skyldig hålla god ordning, väl vårda och sköta sitt avtalade område, ej skapa osämja och/eller olägenhet för grannar och andra medlemmar, följa SKB:s avtal, stadgar, föreskrifter och regler, ta del av föreningens information samt bidra i det föreningsgemensamma arbetet.

 

Medlem agerar inom sitt arrendeställe och i anslutning till det men äger ej rätt att agera på kommunal mark i anslutning till det egna arrendestället.

AM agerar inom sitt avtalade område och är skyldig rensa bort vattenväxter.

 

Önskar Medlem/AM åtgärd vid risk eller olägenhet skall områdesjouren eller styrelsen kontaktas.

 

Medlem som bryter mot reglerna, ej uppfyller skyldigheterna, inte betalar beslutade avgifter i tid och/ eller påtagligt motarbetar eller skadar SKB, dess ändamål och syfte kan:

i första hand tilldelas en varning

i andra hand, efter två veckor, tilldelas en andra varning och ett vite

i tredje hand, efter ytterligare två veckor, tilldelas en tredje varning

och ett högre vitesbelopp

i fjärde hand, efter ytterligare två veckor, kan SKB ta över och sköta

Medlemmens åtaganden och debitera Medlemmen samtliga kostnader

i samband med detta

i femte hand, efter ytterligare två månader, skall SKB upprepa

varningarna och om inga förändringar sker kan SKB ställa

Medlemmen till svars inför domstol och med hjälp av tillämpligt

lagutrymme tvinga Medlemmen sälja sitt arrendeställe och därmed

upphöra som Medlem i SKB.

 

SKB:s samtliga kostnader för åtgärder enligt ovan debiteras Medlemmen.

 

3

Styrelsen beslutar i första till och med i fjärde hand. För beslut om åtgärd i femte hand skall ordinarie eller extra årsmöte kallas och för giltigt beslut krävs 2/3majoritet. Kallelsen skall ange att nämnda ärende skall behandlas och medlemmen i fråga skall erhålla skriftlig motivering om åtgärden.

 

AM som bryter mot reglerna, ej uppfyller skyldigheterna, motarbetar SKB och/eller inom en (1) månad inte erlagt föreskrivna avgifter kan av styrelsen omedelbart sägas upp från avtalet. Önskar AM säga upp avtalet kan styrelsen bevilja omedelbart utträde alternativt ange uppsägningstid.

AM vars avtal upphör utträder samtidigt som AM-medlem.

Vid upphörande återbetalas inte erlagda avgifter. Vid skada kan AM ådömas vite. Belopp fastställs av styrelsen.  Styrelsens beslut kan inte överklagas. Uteblivna betalningar får av styrelsen drivas in genom sedvanliga indrivnings- metoder.

 

3:4 Till vissa arrendeställen hör specifik båtplats enligt separat ”ägarbevis.” Båtplatsen kan ej säljas separat.  Ägare till arrendeställe äger ej rätt äga fler än en båtplats.

 

3:5 Ny Medlem äger rätt att köpa den båtplats som finns reserverad för arrende- stället. Vid köp skall den ursprungliga investeringsavgiften samt platsens andel av därefter tillkommande belopp för investeringar och omkostnader betalas. Summan uppräknas med konsumentprisindex från basmånaden november 1990.

Styrelsen beslutar beloppets storlek. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Tillträde kan endast ske efter fullgjord betalning.

 

3:6 Medlem äger rätt att hyra ut sitt arrendeställe under en kortare period som inte kan betraktas som yrkesmässig uthyrning, dock först efter styrelsens godkännande av hyresavtalet, AM Hyra Arrendeställe.

 

3:7 Medlem äger rätt att hyra ut sin båtplats Det kan ske antingen genom att Medlem själv anvisar hyresgäst eller att hyresgäst anvisas genom SKB:s båtplatskö. All uthyrning skall administreras av SKB och ske på SKB villkor. Medlem vars båtplats ej är inordnad i SKB båtplatskö äger själv anvisa hyresgäst. Medlem vars båtplats är inordnad i SKB båtplatskö får hyresgäst anvisad av SKB. Uthyrning av båtplats sker årsvis eller på längre tid med uppsägning senast den1 december. Om uppsägning ej sker förlängs hyrestiden på samma villkor som tidigare. Uppsägning skall göras skriftligt till styrelsen för att gälla. När Medlem som äger båtplats säljer sitt arrendeställe annulleras uthyrningstid längre än ett år. Vid uthyrning erhåller båtplatsägare 80% av hyresintäkten, resterande tillfaller SKB som administrativ avgift. Svartkärret är en småbåtshamn. Styrelsen äger rätt bevilja undantag från reglerna om bl a maxlängd och uppställning på land.

 

Medlem som använder sin båtplats är skyldig följa SKB regler för hamnen.

 

3:8 Avtal för Medlem skall spegla arrendeavtal som SKB tecknar med Kommunen.

Styrelsen är skyldig att utan fördröjning informera Medlemmarna om förändringar av arrendeavtalet. Medlems rätt till arrendestället grundas uteslutande på Medlemsavtalet.

 

3:9 Att bidra i det föreningsgemensamma arbetet innebär att delta i arbetsdagar och/eller att utföra frivilligåtaganden och/eller förtroendeuppdrag. Medlem och AM har rätt att skicka annan person som utför arbetet i dennes ställe. Styrelsen har rätt att bevilja person befrielse

4

från att delta i det föreningsgemensamma arbetet. Medlem som ej deltar kan istället debiteras ett belopp som styrelsen beslutar. AM:s förpliktelser regleras i AM avtal. Kostnader som föreningen har för AM försummelse debiteras till fullo AM. Uteblivna betalningar får av styrelsen drivas in genom sedvanliga indrivningsmetoder.

3:10 Medlem och AM är skyldig ta del av SKB information och genast svara på begäran. Färskast information finns på hemsidan www.svartkarret.se och kommunikation sker företrädesvis via e-post. Annars via vanlig post.

             

3:11 När Medlem skall sälja sitt arrendeställe, skall, i samband med kontrakts- skrivning, säljare och köpare fylla i Överlåtelseanmälan och utan fördröjning lämna anmälan till styrelsen. Medlem, som säljer arrendestället och köparen, den nya Medlemmen, är skyldiga att informera respektive ta del av, det som stipuleras i Överlåtelseanmälan.  Ny Medlem skall betala inträdesavgift.

 

 • 3:12 Nycklar som Medlem kvitterat ut till infartsbommen vid Föreningsstugan är till för Medlems personliga behov. Alla nycklar skall registreras i nyckelregister. Nycklar får inte kopieras annat än genom SKB rutin. Rutinen innebär att SKB nyckelansvarig skall kontaktas. SKB skall vara mycket restriktiv med tillverkning av nya nycklar. Kostnad för ny nyckel står Medlemmen för. Styrelsens fastställer kostnaden. Nycklar som Medlem kvitterat ut skall överlåtas till ny ägare vid försäljning av arrendeställe och antal och eventuella nummer skall noteras och kvitteras på Överlåtelseanmälan.

Medlems nyckel till infartsbommen går till låsen i servicebyggnaden.

Områdets kodlås är till för de med behörighet till respektive kodlås. Kod meddelas de med behörighet. Koden får inte meddelas andra.

 

 • 4 Årsmöte

4:1 Årsmötet hålls varje år under april-maj månad. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske minst tre veckor innan mötet. Med kallelsen skall styrelsen bifoga årsmöteshandlingarna tillsammans med inkomna motioner och styrelsens yttrande. Vidare skall med handlingarna sändas valberedningens förslag.

Den ekonomiska årssammanställningen får utskickas senare, dock senast en vecka före mötet, då styrelsen skall hålla revisionshandlingarna tillgängliga.

Kallelse skall utsändas så effektivt att den rimligen kan nå alla medlemmar.

 

4:2 Vid årsmötet har varje Medlem en röst. Medlem kan företrädas av myndig familjemedlem. Medlem som själv är oförmögen att delta äger rätt att företrädas av annan myndig person. Medlem får uppdra åt annan Medlem att uppträda i dennes ställe. Ombud får företräda endast en Medlem. Ombud får endast företräda medlem om skriftlig fullmakt kan uppvisas.

 

4:3 Styrelsen får efter behov kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig kalla till extra årsmöte om en fjärdedel av föreningens medlemmar

eller om föreningens revisorer begärt det. Kallelse skall ske minst åtta dagar innan mötet så effektivt att den rimligen kan nå alla medlemmar.

Med kallelsen skall följa information om vad som skall avhandlas och inget annat än det som angetts i kallelsen får avhandlas.

 

 

5

4:4 Sommarmöte kan utlysas som extra årsmöte om styrelsen kallar minst tre veckor innan mötet och bifogar möteshandlingarna med angivande av vilka frågor som skall avhandlas av det extra årsmötet, inget annat får avhandlas. Kallelse skall ske så effektivt att den rimligen kan nå alla medlemmar.

 

4:5 För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid ordinarie eller extra årsmöte. För att beslut om ändring av stadgar skall vara giltigt krävs att det i kallelsen framgår att förslag till ändrade stadgar skall föreläggas mötet för beslut.

                                                                                                                            

4:6 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat.

 

På begäran av medlem kan dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

 

4:7 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare och en person som jämte ordföranden justerar protokollet
 4. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd samt val av två rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade förslag och motioner
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Fastställande av budget, arvoden, medlemsavgifter och övriga avgifter
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Val till kommittéer och frivilligåtaganden
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

 

4:8 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 april – 31 mars.

 

4:9 Räkenskaperna samt styrelsens skötsel skall granskas av revisorerna.

 

4:10 Områdets Trivselregler och Ordningsföreskrifter skall antingen fastställas av årsmötet eller årsmötet uppdra till styrelsen att formulera, justera och fastställa efter av årsmötet fastslagna intentioner.

 

 • 5 Styrelsen

5:1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 5 och max 7 ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis för en period av två år. Val äger rum varje år.

 

6

Ordföranden och sekreteraren väljs ena året för en tvåårsperiod och kassör och övriga ledamöter det andra för en tvåårsperiod. För styrelsen väljs minst 1 och max 3 suppleanter.

Suppleant väljs för antingen en period av ett år eller för en period av två år. Suppleant skall kunna ersätta ledamot varför val av suppleant bör spegla styrelsens kommande behov av ersättare under eller efter valperiod.

Två revisorer väljs växelvis för en period av två år. Årligen väljs en revisors-suppleant för en period av ett år.

Styrelseledamot och suppleant skall vara medlem i föreningen. Även medlems maka/make eller sambo får väljas. Dock får inte båda inneha uppdrag i styrelse eller revision samtidigt.

 

5:2 För övrigt konstituerar styrelsen sig själv vid konstituerande möte senast två veckor efter årsmötet och utser föreningens firmatecknare.

 

5:3 Styrelsen är beslutsför när minst 3 (vid 5-6 ledamöter) eller 4 (vid 7 leda- möter) ledamöter är närvarande. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt och kan inneha ansvarsuppgifter inom styrelsen men endast formell rösträtt då ordinarie ledamot ersätts vid styrelsemöte. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

5:4 Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och uppta deltagare, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen justeras. Föreningens revisorer äger rätt ta del av protokollen.

 

5:5 Styrelsen ansvarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration och att resultat- och balansräkningar upprättas. Styrelsen representerar föreningen. Styrelsen kontrollerar att lagar och förordningar följs.

Styrelsen kontrollerar och följer upp att regler och föreskrifter inom föreningen följs. Styrelsen skall tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs.

Styrelsen skall upprätta förteckning över medlemmarna, tillse att föreningens egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta.

Och att kalla till årsmöte samt ansvara för föreningens arkiv och se till att arkivet hålls aktuellt och uppdateras. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna hålls informerade om föreningens aktiviteter och skall underlätta för god kommunikation med medlemmarna. Styrelsen ansvarar för utformning, innehåll och publicerad information på föreningens hemsida.

 

5:6 Styrelsen skall tillse att nödvändiga och/eller lämpliga försäkringar för Föreningen tecknas.

 

5:7 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt verksamhetsberättelsen för föregående år skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor innan ordinarie årsmöte.

 

5:8 Styrelsen ansvarar för att åtgärder vidtas gentemot Medlem och AM som bryter mot regler och avtal.

 

5:9 För styrelseledamöterna specifika uppgifter: Ordföranden skall leda styrelsens arbete. Sekreteraren skall notera, registrera och arkivera styrelsens arbete. Kassören skall inkassera, utbetala och förvalta föreningens medel samt föra räkenskaper över dessa. Övriga ledamöters uppgifter fastställs inom styrelsen.

 

                                                                                                                                                     7

5:10 Styrelsen har rätt adjungera person/er till styrelsen. Adjungerad ledamot har ej rösträtt i styrelsen.

 

5:11 Styrelsen har rätt delegera beslutanderätten i enskilda ärenden när styrelsen utsett person/er att företräda sig i ärendet. Personen/erna måste vara medlem i föreningen eller ingå i medlems familj.

 

5:12 Lämnar ledamot styrelsen under året kan styrelsen lösa situation inom sig om styrelsen bedömer att den fortsatt kan fullgöra sina förpliktelser och om styrelsen är beslutsför efter förändringen, annars krävs fyllnadsval vid extra årsmöte eller vid ordinarie årsmöte. Under mandatperioden äger styrelsen rätt, om skäl finns, att inom sig göra skifte så att suppleant blir ledamot och ledamot blir suppleant.

 

5:13 Styrelsen skall genom nära kontakt och dialog hålla valberedningen välinformerad om verksamheten och styrelsens arbete. Styrelsen äger rätt föreslå valberedningen och årsmötet kandidater för val till styrelsen.

 

 • 6 Revisorerna

Revisorerna skall granska såväl räkenskaper som mötesprotokoll samt avlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet och i denna ange huruvida ansvarsfrihet för styrelsens tillstyrks eller avstyrks.

 

 • 7 Valberedning

Valberedningen skall ha två ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant och utses av årsmötet. Ledamöterna väljs på två år, växelvis. Valbar är Medlem. Ledamot kan inte samtidigt sitta i SKBs styrelse. Valberedningen skall tillse att det till årsmötet finns rätt antal kandidater till styrelsen.

Valberedningen agerar på årsmötets uppdrag, är inte underställd styrelsen, men skall genom nära kontakt och dialog med styrelsen hålla sig informerad om föreningens verksamhet, kartlägga behov av ledamöter och genom kontakter med medlemmarna hitta villiga och lämpliga kandidater så att ledamöter, som inte står till förfogande för omval, kan ersättas.

Kandidaterna skall presenteras för styrelsen senast en månad innan årsmötet.

Styrelsen skall i sitt utskick till alla Medlemmar inför årsmötet bilägga valberedningens förslag.

Valberedningen skall på årsmötet redogöra för vilka kandidater de föreslår till om- respektive nyval.

Valberedningen skall därutöver föreslå kandidater till föreningens olika kommittéer. Förslagen skall utarbetas i samråd och i dialog med medlemmarna, styrelsen och kommittéerna och förslagen skall presenteras för styrelsen senast en månad före årsmötet.

Styrelsen skall bilägga förslagen i utskicket inför årsmötet. Valberedningen skall dessutom föreslå årsmötet ny- och/eller omval av ledamöter i valberedningen.

 

 • 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och hur det sker inom styrelsen beslutas vid styrelsens konstituerande möte.

 

 

 

8

 • 9 Tolkning av stadgarna

Tvist om tolkning av stadgarna skall i första hand avgöras genom att tre Medlemmar utses genom lottning och de fattar beslut om tolkningen.

 

Accepteras inte beslutet hänskjuts frågan för avgörande till skiljedom. Domstolen, arrendenämnden, skall vara skiljedomare. Vid skiljedoms- förfarande svarar respektive part för sina kostnader.

 

 • 10 Utträde

Medlem utträder ur Föreningen när arrendestället säljs eller när arrendestället på annat sätt överlåtes till annan person. AM utträder när avtalet upphör.

 

 • 11 Upplösning

Beslut om upplösning av Föreningen skall ske med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, ordinarie eller extra, och om det framgår av kallelsen att beslut om upplösning av Föreningen skall behandlas vid mötet.

Vid Föreningens upplösning skall tillgångar/skulder, som inte i avtal förbundits hanteras på annat sätt, fördelas lika till alla Medlemmar med hänsyn tagen till om Medlem äger båtplats eller inte.

 

—–